معرفی رابط 1 به 1 شبکه :

رابط یک به یک شبکه که برل (کوپلر) نیز نامیده می شود زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که می خواهیم طول کابل شبکه را افزایش دهیم . یکی از مشکلاتی که هنگام شبکه کردن کامپیوتر ها پیش می آید این است که فاصله ی دو کامپیوتر زیاد است و سیمهایی که در اختیار داریم  به دو کامپیوتر نمی رسد ،  به جای هزینه کردن و خرید کابل بلندتر می توان  با استفاده از این قطعه کوچک و کاربردی دو قطعه سیم را به هم متصل کرد .